Algemene voorwaarden

 1. Definitie.
  In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder therapeut, een persoon die zelfstandig werkt volgens de internationale gedragregels Touch for Health Kinesiologie. (opgesteld oktober 1995)

 2. Algemeen.
  De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

 3. Basis.
  De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 4. Verhindering.
  Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum of tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij/zij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
  Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.
  Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 5. Tariefstelling.
  Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn.
  De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien er voor zover berekend zouden moeten worden. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.
  Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaatsgehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn.

 6. Betaling.
  Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst “voldaan”.

 7. Declaraties.
  Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening.
  Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgens wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 8. Verschuldigdheid.
  Voor de bepaling hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

 9. Aansprakelijkheid.
  De cliënt komt geheel vrijwillig en voor eigen risico naar de therapeut.
  Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut.
  De cliënt heeft inzage in het eigen dossier.

webdesign: Jans enzo